Algemene Voorwaarden Flamant versie 01. Revisie 0 d.d. 10-04-2017

 

1 Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

- Opdrachtgever: een partij welke enige dienst van de opdrachtnemer afneemt.

- Opdrachtnemer:*Flamant Laboratory BV, Flamant Analyse BV en Adviesbureau Flamant BV *(hierna Flamant)

- Flamant is gevestigd aan de Paardeweide 24B, 4824 EH te Breda.

- Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer of hun vertegenwoordigers

- De Algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever gelden niet en worden hierbij

uitdrukkelijk van de hand gewezen, behalve wanneer deze nadrukkelijk en

schriftelijk door Flamant zijn aanvaard.

- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle geaccrediteerde en gecertificeerde

diensten van Flamant.

2. Offertes en totstandkoming overeenkomst

2.1 De door Flamant gemaakte offertes zijn altijd vrijblijvend en hebben een

geldigheidsduur van 30 dagen.

2.2 Overeenkomsten met Flamant komen in beginsel tot stand door een

bevestiging. Echter ook indien door Partijen uitvoering wordt gegeven aan de

overeenkomst, zoals het insturen van monsters of opstarten van een project of inspectie,

wordt beschouwd als het tot stand komen van een overeenkomst met de Opdrachtnemer

onder toepassing van deze algemene voorwaarden.

3. Uitvoering

3.1 Flamant zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren.

Flamant kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd

resultaat.

3.2 Flamant is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien

de Opdrachtgever tijdig alle door Flamant gewenste gegevens juist en op de

manier zoals gewenst door Flamant aanlevert.

3.3 Als de Opdrachtgever niet tijdig, onjuiste en/of onvolledige gegevens, bescheiden of

locaties beschikbaar stelt aan Flamant, is hij daarvoor aansprakelijk jegens

Flamant en gehouden Flamant, onverminderd artikel 5.3, integraal te

vrijwaren, voor alle schade die Flamant of enige derde daardoor direct of

indirect lijdt.

3.4 Als de Opdrachtgever enige beperking aanbrengt in de beschikbaarheid van de

gegevens, bescheiden of locaties die van belang zijn voor de uitvoering van de

opdracht, dan meldt hij dat uitdrukkelijk aan Flamant. Flamant kan

alsdan, naar eigen inzicht, bepalen de opdracht niet uit te voeren, te beperken of terug te geven,

zonder dat zij alsdan op enige wijze gehouden is tot vergoeding van enige directe of

indirecte schade. Voor zover de opdracht door Flamant wordt uitgevoerd is

haar verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, onverminderd artikel 5, in ieder

geval beperkt tot de uitvoering van de opdracht conform de gegevens, bescheiden

en locaties die zij tot haar beschikking had bij de uitvoering van de opdracht.

3.5 Opdrachtgever is gehouden Flamant onverwijld te informeren omtrent feiten

en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang

kunnen zijn.

3.6 Monsters welke ter analyse worden aangeboden dienen door Opdrachtgever deugdelijk

dubbel en luchtdicht verpakt, en voorzien van een eenduidige inhoudsopgave, met

inachtneming van de toepasselijke normen en voorschriften, te worden aangeleverd.

3.7 Het staat Opdrachtnemer vrij om bij de uitvoering van werkzaamheden gebruik te

maken van diensten van derden.

3.8 Geaccrediteerde en gecertificeerde werkzaamheden worden alleen uitbesteed aan

een derde die over de voor die werkzaamheden vereiste accreditatie/certificatie beschikt.

3.9 Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook wanneer deze

zijn overeengekomen, gelden als indicatie en niet als fatale termijnen.

3.10 De overeenkomst kan door Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding

worden ontbonden, tenzij Flamant ook na deugdelijke ingebrekestelling

waarbij redelijke termijn is gegund de verplichtingen uit de overeenkomst alsnog na

te komen, nalatig blijft. Dit geldt niet als uitvoering van de overeenkomst blijvend

onmogelijk is.

4. Werknemers en geheimhouding

4.1 Behoudens schriftelijke toestemming van Flamant zal Opdrachtgever

zich onthouden van het in dienst nemen van personen die direct dan wel indirect

werkzaam zijn voor Flamant, of de laatste 2 jaren voorafgaand aan het in

dienst treden bij Opdrachtgever in dienst zijn geweest bij Flamant.

4.2 Bij overtreding van artikel 4.1 verbeurt Opdrachtgever ten behoeven van

Flamant een direct opeisbare boete van vijftigduizend euro (€ 50.000,--)

per medewerker met wie Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst aangaat, dan

wel per medewerker die anderszins buiten Flamant om, direct dan wel

indirect, te werk wordt gesteld, onverminderd het recht van Flamant om

nakoming van het in artikel 4.1 .gestelde verbod te eisen en of vergoeding van

schade te vorderen.

4.3 Flamant zal zonder schriftelijk toestemming van de Opdrachtgever geen analyseresultaten,

rapportages of andere kwaliteitsdocumenten beschikbaar stellen aan derden, tenzij deze derde

dit kan vorderen op basis van bevoegdheid.

5 Aansprakelijkheid

5.1 Flamant is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor

opgetreden schade, indien het ontstaan daarvan te wijten is aan haar opzet, grove

Algemene Voorwaarden Flamant versie 01. Revisie 0 d.d. 10-04-2017

schuld of bewuste roekeloosheid en de schade het directe gevolg is van haar

werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant

ingeschakelde derden. Aansprakelijkheid van Flamant voor indirecte

schade, zoals vervolgschade, bestaat in geen geval.

5.2 In alle gevallen is aansprakelijkheid van Flamant beperkt tot een bedrag

gelijk aan de overeengekomen prijs voor de opdracht, met een maximum van

€ 12.500.

5.3 De Opdrachtgever vrijwaart Flamant voor alle aanspraken van derden tot

vergoeding van elke schade die het directe of indirecte gevolg is van haar

werkzaamheden, met inbegrip van werkzaamheden verricht door Flamant

ingeschakelde derden, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste

roekeloosheid, in welke vorm en op grond van welke juridische grondslag dan

ook. Ook door Flamant gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke

aanspraken van derden komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar

na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.

6 Betaling, rente en kosten

6.1 De Opdrachtgever voldoet facturen van Flamant binnen 14 dagen na de

factuurdatum. Bezwaren en reclamaties van de Opdrachtgever dienen zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na datum van de betreffende

declaratie schriftelijk en gemotiveerd aan Flamant kenbaar te worden

gemaakt, onder betaling van het niet betwiste deel van de declaratie.

6.2 Indien betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden, is de

Opdrachtgever een rente van 1½ % per (gedeelte van een) maand

verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle kosten die Flamant als

gevolg van niet tijdige betaling moet maken, zowel in als buiten rechte, komen

integraal voor rekening van de Opdrachtgever.

7 Reclames / Klachten

7.1 Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden dient op straffe van

verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na de verzenddatum van de

stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien

Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon

ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan

Flamant te worden kenbaar gemaakt.

7.2 Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op,

behoudens in het geval Flamant uitdrukkelijk schriftelijk aan

Opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat hij de reclame gegrond acht.

7.3 In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Flamant de keuze

tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos

verbeteren of opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden of het

geheel of-gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie

van door Opdrachtgever reeds betaald honorarium naar evenredigheid.

7.4 Klachten van Opdrachtgever jegens Flamant dienen schriftelijk ingediend

te worden bij Flamant, ter attentie van de kwaliteitscoördinator.

De klachten worden beoordeeld conform het kwaliteitssysteem van Flamant.

Uiterlijk na 3 weken of zoveel eerder als mogelijk na het indienen van de klacht zal

Flamant op de klacht reageren.

8 Vervaltermijn

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen

vorderingsrechten van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens

Flamant in verband met het verrichten van werkzaamheden door

Flamant in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever

bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten van opdracht aan Flamant is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

9.2 De Rechtbank te Breda is bij uitsluiting bevoegd om over geschillen

omtrent of voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten te beslissen.